ikona wczytywania strony

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o pomocy żywnościowej – przyjmowanie wniosków do Programu POPŻ 2014-2020, Podprogram 2021 plus

2023-02-03
pomoc-zywnociowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii informuje, że w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021 plus , osoby zainteresowane paczkami żywnościowymi mogą zgłaszać się w dniach od 01.02.2023 r. do 17.02.2023 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii , w celu sprawdzenia sytuacji dochodowej swojej rodziny za miesiąc styczeń 2023r i spisania skierowania celem zakwalifikowania do korzystania z tej formy pomocy.

Z pomocy żywnościowej w ramach POPŻ mogą korzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220 %  kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. kwoty:


- 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

- 1320,00 zł dla osoby w rodzinie.

 

W ramach Podprogramu 2021 Plus osoby zakwalifikowane otrzymają artykuły spożywcze których maksymalna wartość może wynieść ok 9,20 kg na osobę, w tym:

- powidła śliwkowe - 0,3 kg

- makaron jajeczny świderki - 2 kg

- mleko UHT - 2 l

- szynka wieprzowa mielona - 0,9 kg

- cukier biały - 2 kg

- olej rzepakowy - 2 l

Zakładany okres realizacji dystrybucji żywności: luty 2023 - lipiec 2023.

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Program Osłonowy 2023 - pomoc dzieciom niepełnosprawnym

2023-02-03

W dniu 25 styczeń 2023 roku Rada Gminy Ceków-Kolonia po raz kolejny podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu osłonowego pod nazwą „Pomoc dzieciom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Gminy Ceków-Kolonia w wyrównaniu szans rozwojowych na rok 2023r.”

Adresatami programu są rodziny wychowujące niepełnosprawne dziecko, do ukończenia przez dziecko niepełnosprawne 18 roku życia.

Celem programu jest pomoc finansowa dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi, które wymagają zwiększonej dostępności do zajęć wyrównujących ich szanse rozwojowe.

O pomoc finansową w ramach programu mogą ubiegać się rodziny, które:

a) posiadają dochód nie przekraczający 400% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, ustalanego na podstawie ustawy o pomocy społecznej ( tj. 2.400 zł),
b) zamieszkują z dzieckiem niepełnosprawnym na terenie Gminy Ceków-Kolonia,
c) wychowują niepełnosprawne dziecko w wieku do ukończenia przez nie 18 r.ż.,
d) udokumentują wydatki związane z koniecznością udziału niepełnosprawnego dziecka w działaniach wspomagających jego rozwój.


Pomoc dla tych rodzin może być przyznana między innymi na:
-zabiegi rehabilitacyjne,
-zajęcia wspierające rozwój dziecka (logopedyczne, pedagogiczne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne i inne konieczne w indywidualnej pracy z dzieckiem).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie - Kolonii zaprasza do składania wniosków.

Wnioski będą przyjmowane od:  01 luty 2023r do 28 luty 2023r w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie - Kolonii pokój nr 18

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka,

 • zaświadczenie od lekarza POZ lub specjalisty potwierdzające konieczność udziału dziecka w zabiegach rehabilitacyjnych lub w zajęciach wspierających rozwój;

 • zaświadczenie/decyzję/ oświadczenie potwierdzające każdy dochód w wysokości netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku tj. styczeń 2023r.                                                                                        

(wynagrodzenie w kwocie brutto z wyszczególnieniem : składki społecznej, składki  zdrowotnej, podatku dochodowego)

Ikonka symbolizująca artykuł

Program „Wielkopolska Karta Rodziny”

2023-01-25

Program „Wielkopolska Karta Rodziny” został wprowadzony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w 2014 roku. Obecnie znowelizowany uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr X/189/19 skierowany jest dla rodzin z województwa wielkopolskiego, które mają lub kiedykolwiek miały na utrzymaniu łącznie przynajmniej troje dzieci.

Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej i transportowej poprzez system zniżek wprowadzony przez podmioty przystępujące do Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”.

Karta przysługuje:

 • rodzicom, którzy mają lub mieli kiedykolwiek na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek,

(przez rodzica rozumie się także rodziców zastępczych i osoby prowadzące rodzinny dom dziecka),

 • małżonkowi rodzica,

 • dzieciom w wieku do ukończenia 18. roku życia,

 • dzieciom w wieku do ukończenia 25. roku życia – jeżeli kontynuują naukę w szkole lub w szkole wyższej,

 • dzieciom legitymującym się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – bez ograniczeń wiekowych,

(przez dziecko rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka).

Ważne informacje:

 • Karta oraz jej duplikat są przyznawane bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

 • Duplikat wydaje się w przypadku zniszczenia lub zagubienia karty.

 • Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku.

 • Zmiana danych osobowych użytkownika Karty wymaga wydania nowej karty.

 • Karta ma charakter osobisty i osoby uprawnione do korzystania z Karty nie mogą jej użyczać osobom trzecim pod karą cofnięcia uprawnień.

 • Wniosek o przyznanie Wielkopolskiej Karty Rodziny można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii.

   

Katalog partnerów Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” dostępny jest na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej: www.rops.poznan.pl

Więcej informacji o Programie „Wielkopolska Karta Rodziny” dostępnych jest na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej: www.rops.poznan.pl

 

Wielkopolska Karta RodzinyPlakat

Załączniki:

 1. Wniosek (plik pdf 82KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

2023-01-09

ZGŁOŚ OSOBĘ DO PROGRAMU - dostęp do  opaski bezpieczeństwa

W roku 2023 będzie kontynuowany  program „Korpus wsparcia seniorów” – moduł II. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Cekowie-Kolonii przeprowadza lokalną diagnozę potrzeb i ogłasza nabór uczestników do  programu.

Cele programu:

 1. jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary.
 2. poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Do udziału w programie będą kwalifikowani seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach programu – moduł II - seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą operatora pomocy.  W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

Czytaj całość artykułu "„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023"

Wspieraj Seniora
Ikonka symbolizująca artykuł

Kompleksowa Rehabilitacja szansą na przekwalifikowanie zawodowe dla osób z powikłaniami cukrzycy

2023-01-03

Zapraszamy do udziału w projekcie unijnym pod nazwą „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Przypominamy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi w trybie ciągłym rekrutację do projektu. Chorujesz na cukrzycę, a Twoja dotychczasowa praca jest zbyt dużym obciążeniem dla organizmu?

Zastanawiasz się, jakie zawody możesz wykonywać w związku z występującymi u Ciebie powikłaniami cukrzycy? Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę. Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej.

W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu: 504 852 29

E-mail: tpaczkowski@pfron.org.pl

Strona: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie PFRON oraz na oficjalnym profilu projektu na portalu społecznościowym Facebook

Plakat

Załączniki:

 1. Ulotka informacyjna (plik pdf 387KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dożywianie Styczeń 2023 - Czerwiec 2023

2023-01-02

Informacja dla rodziców

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Cekowie-Kolonii  informuje  rodziców  zainteresowanych  pomocą  w formie posiłku dla dzieci w szkole i przedszkolu o konieczności złożenia nowego wniosku.

Wnioski należy składać w GOPS w Cekowie -Kolonii w pokoju nr 18 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Do wniosku należy dołączyć oryginały dokumentów:

 • zaświadczenie o zarobkach „netto” z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;
 • decyzję od świadczeń emerytalno - rentowych w przypadku pobierania świadczenia;
 • nakaz płatniczy lub zaświadczenie z Urzędu Gminy w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego;
 • decyzję o pobieranych świadczeniach rodzinnych i dodatkach, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekuna, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń  rodzicielskich i inne;
 • inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację rodziny (np. rachunki za leki, zaświadczenie lekarskie o długotrwałej chorobie). 
posiłek
Ikonka symbolizująca artykuł

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – edycja 2022rok

2022-12-15
Logo flaga i herb PL

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

KRÓTKI OPIS ZADANIA

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnospraw2nym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowania.

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:

 1. MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY;

 2. MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH;

 3. MODUŁ ORGANIZACJI STOŁÓWEK ORAZ MIEJSC SPOŻYWANIA POSIŁKÓW W SZKOŁACH

Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form: posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Celem modułu 3 Programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

RODZAJ DOTACJI CELOWEJ I NAZWA PROGRAMU:

Dotacja celowa w ramach działu 852, rozdziału 85230 § 2030 klasyfikacji budżetowej

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2022 ROKU:    11.800zł /słownie: jedenaście tysięcy osiemset złotych/

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA W 2022ROKU: 19.909zł /słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięć złotych/

REALIZACJA PROGRAMU W GMINIE CEKÓW-KOLONIA

Dotacja w Gminie Ceków-Kolonia przeznaczona jest na realizację Programu modułu 1”Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku i świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym.

Działania w ramach Programu realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii

W 2022r w ramach programu wydatkowano kwotę 19.909zł, z tego kwota 11.800zł stanowi dotacja otrzymana z budżetu państwa, z pomocy w formie posiłku skorzystało 16 osób, z zasiłku celowego 4 osoby.

OKRES REALIZACJI ZADANIA

 • rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2022r

 • zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31 grudnia 2022roku

 • zakończenie finansowe realizacji zadania 31 grudnia 2022r

W latach poprzednich GOPS Ceków-Kolonia również realizował Program ze wsparciem w ramach dofinansowania środków finansowych otrzymanych od Wojewody

w roku 2021:

w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”

Wartość dofinansowania w roku 2021 : 10.102,54zł

Całkowity koszt zadania w roku 2021: 18.046,84zł

w roku 2020:

w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”

Wartość dofinansowania w roku 2020 : 13.989,40zł

Całkowity koszt zadania w roku 2020: 29.286,30zł

Czytaj całość artykułu "Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – edycja 2022rok"

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii

Ceków-Kolonia 51
62-834 Ceków
tel. (62)763-10-80, faks (62)763-14-54

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności