Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii

Program Osłonowy 2022- pomoc dzieciom niepełnosprawnym

Data publikacji: 2022-01-12

W dniu 15 grudnia 2021 roku Rada Gminy Ceków-Kolonia po raz kolejny podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu osłonowego pod nazwą „Pomoc dzieciom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Gminy Ceków-Kolonia w wyrównaniu szans rozwojowych na rok 2022r.”

Adresatami programu są rodziny wychowujące niepełnosprawne dziecko, do ukończenia przez dziecko niepełnosprawne 18 roku życia.

Celem programu jest pomoc finansowa dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi, które wymagają zwiększonej dostępności do zajęć wyrównujących ich szanse rozwojowe.

O pomoc finansową w ramach programu mogą ubiegać się rodziny, które:

a) posiadają dochód nie przekraczający 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, ustalanego na podstawie ustawy o pomocy społecznej ( tj. 1,800zł),
b) zamieszkują z dzieckiem niepełnosprawnym na terenie Gminy Ceków-Kolonia,
c) wychowują niepełnosprawne dziecko w wieku do ukończenia przez nie 18 r.ż.,
d) udokumentują wydatki związane z koniecznością udziału niepełnosprawnego dziecka w działaniach wspomagających jego rozwój.


Pomoc dla tych rodzin może być przyznana między innymi na:
-zabiegi rehabilitacyjne,
-zajęcia wspierające rozwój dziecka (logopedyczne, pedagogiczne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne i inne konieczne w indywidualnej pracy z dzieckiem).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie - Kolonii zaprasza do składania wniosków.

Wnioski będą przyjmowane od:  01 luty 2022r do 28 luty 2022r w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie - Kolonii pokój nr 7

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka,
 • zaświadczenie od lekarza POZ lub specjalisty potwierdzające konieczność udziału dziecka w zabiegach rehabilitacyjnych lub w zajęciach wspierających rozwój;
 • zaświadczenie/decyzję/ oświadczenie potwierdzające każdy dochód w wysokości netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku tj. styczeń 2022r.                                                                                        

(wynagrodzenie w kwocie brutto z wyszczególnieniem : składki społecznej, składki  zdrowotnej, podatku dochodowego)

k

Dodatek osłonowy- tarcza antyinflacyjna

Data publikacji: 2022-01-11

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy stanowi element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* netto w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

   *dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.).


Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:
jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł** przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych netto,
gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł** przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych netto miesięcznie na osobę,
gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł** przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych netto miesięcznie na osobę,
gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł** przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych netto miesięcznie na osobę.

 **podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243). Informacje jak wpisać budynek do centralnej ewidencji emisyjności.

 

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?
Wnioski można składać:
- elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

- tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. w  Urzędzie Gminy Ceków-Kolonia, Ceków-Kolonia 51 62-834 Ceków od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

Formularz wniosku o dodatek osłonowy jest dostępny w Urzędzie Gminy Ceków-Kolonia  - obok sali posiedzeń

Informacje pod numerem telefonu: 602-558-506

dodatek osłonowyulotka

Załączniki:

 1. Wskazówki jak poprawnie wypełnić wniosek. (plik pdf 161KB)
 2. Wniosek do pobrania.pdf (plik pdf 517KB)

Rodzina "500 +" Zmiany od 1 stycznia 2022 roku

Data publikacji: 2022-01-04

Od 1 stycznia 2022 r., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do rządowego programu „Rodzina 500+” zmienią się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego.

Nowelizacja ustawy przenosi ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłatę z gmin do ZUS.

Czytaj całość publikacji "Rodzina "500 +" Zmiany od 1 stycznia 2022 roku"

500 plus

Ferie Zimowe w Tleniu (Bory Tucholskie)

Data publikacji: 2022-01-03

GOPS w Cekowie-Kolonii przyjmuje zapisy dzieci w wieku 9-16 lat na ferie zimowe .

Organizator wypoczynku:  Towarzystwo „Nasze Szwederowo” z Bydgoszczy

Termin: 22-29 stycznia 2022 roku

Miejsce: PATRIA Centrum Spotkań w Tleniu (Bory Tucholskie)

Czytaj całość publikacji "Ferie Zimowe w Tleniu (Bory Tucholskie)"

Ferie

Życzenia Boże Narodzenie 2021

Data publikacji: 2021-12-21

Życzenia

Kwalifikowanie rodzin i osób do otrzymywania żywności z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021.

Data publikacji: 2021-12-01

pomoc-zywnociowa

Pomoc w formie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów mogą otrzymywać osoby/ rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7* ustawy o pomocy społecznej których miesięczny dochód netto nie przekracza 220 % odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj.:

1.161,60 zł na osobę w rodzinie (528,00 zł x 220%)

1.542,20 zł dochód dla osoby samotnej (701,00 zł x 220%).

Od m-ca stycznia 2022obowiązywać będą nowe kryteria tj.:

1.320,00zł na osobę w rodzinie ( 600,00zł x 220%)

1.707,20 dochód dla osoby  samotnej (776,00 zł x 220%)

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z POPŻ zobowiązane są od dnia             6 grudnia br. zgłaszać się do pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii (osobiście lub telefonicznie 62/7631080) w celu sprawdzenia sytuacji dochodowej i ewentualnego zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.

Przewidywany termin ponownej dystrybucji żywności zaplanowany jest od miesiąca stycznia 2022r.

Osoby zainteresowane muszą wypełnić oświadczenie o dochodzie swojej rodziny netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.


Objaśnienie:
*Art. 7. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) (uchylony)
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Kryzysownik - Co to takiego?

Data publikacji: 2021-10-08

     W Kryzysowniku znajdą Państwo 10 sposobów dbania o siebie, pomysły dotyczące budowania relacji z dziećmi oraz krótkie wskazówki, jak rozpoznać sygnały nadchodzącego kryzysu psychicznego. Dowiedzą się Państwo również, w jaki sposób towarzyszyć osobie cierpiącej oraz gdzie zwrócić się o pomoc.

     Zapraszamy do pobrania Kryzysownika z którego można dowiedzieć się jak zadbać o zdrowie psychiczne w prawdziwym życiu i gdzie szkać pomocy w  razie kryzysu.

000

Załączniki:

 1. ROPS_Poznań_Kryzysownik__trzecie_wydanie_zgodne_WCAG2 (plik pdf 30920KB)

Stypendium Szkolne

Data publikacji: 2021-09-01

Informacja - stypendia szkolne na rok szkolny 2021/2022

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii informuje, iż wnioski na stypendia szkolne na rok szkolny 2021/2022  przyjmowane są do 15 września 2021r.

 

Do wniosku należy dołączyć dokumenty o dochodach  za sierpień 2021r. tzn.:

 1. Zaświadczenie o zarobkach „brutto” z wyszczególnieniem potrąceń na druku wydanym przez GOPS
 2. Decyzję lub odcinki od świadczeń emerytalno - rentowych w przypadku pobierania świadczenia.
 3. Nakaz płatniczy lub zaświadczenie z Urzędu Gminy w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego za 2021r, potwierdzenie opłaty składki KRUS za III kwartał 2021.
 4. Decyzję o pobieranych świadczeniach rodzinnych i dodatkach, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekuna, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich.
 5. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o sposobie rozliczania oraz zaświadczenie o wysokości dochodu za 2020r. w przypadku rozliczeń na zasadach ogólnych.

UWAGA:

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi 528 zł netto, dochód z hektara przeliczeniowego – 308 zł.

Wnioski są wydawane w siedzibie GOPS.

Informację na temat stypendium można uzyskać pod numerem telefonu:

62 7631080 lub tel. kom. 692 084 947


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...