ikona wczytywania strony

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na wolne stanowisko pracy

2023-09-14

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr GOPS.0122.18.2023 z dnia 12.09.2023r.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, 62-834 Ceków

Określenie stanowiska urzędniczego: referenta ds świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

 

1. Wymagania niezbędne

 1. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022r., poz.530)

 2. Wykształcenie  co najmniej średnie lub średnie branżowe.

 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.

 6. Osoba ciesząca się nieposzlakowaną opinią.

   

2. Wymagania  dodatkowe

 1. Doświadczenie zawodowe na ww stanowisku lub podobnym stanowisku pracy.

 2. Znajomość przepisów prawnych m.in.:

  - kodeksu postępowania administracyjnego,

  - ustawy o świadczeniach rodzinnych,

  - ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

  - ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

3. Predyspozycje: odpowiedzialność, komunikatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy, zdolność do pracy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, stabilność emocjonalna, odporność na stres.

4. Obsługa komputera oraz urządzeń biurowych.

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń przewidzianych: ustawą o świadczeniach rodzinnych, ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawą o ustaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

 2. prawidłowe i terminowe załatwianie spraw zgodnie z obowiązując stanem prawnym, poczynając od wniosku a kończąc na decyzji,

 3. przygotowywanie wypłat przyznanych świadczeń,

 4. znajomość obowiązujących przepisów prawa w zakresie przydzielonych zadań,

 5. przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów BHP

 6. zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych,

 7. rozliczanie kwot otrzymanych z tytułu zwrotu należności przypadającymi od dłużnika alimentacyjnego oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

 8. podejmowanie działań wobec dłużnika alimentacyjnego,

 9. prowadzenie postępowań w zakresie świadczenia wychowawczego,

 10. prowadzenie postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń.

 11. sporządzanie potrzeb finansowych niezbędnych na realizację wypłat świadczeń oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby uprawnione do niektórych świadczeń rodzinnych oraz kosztów realizacji zadań.

 12. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,

 13. prowadzenie postępowań w zakresie ustalania miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka rodzin gospodarstwa domowego w sprawach o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.


 

4. Zakres odpowiedzialności pracownika:

Pracownik ponosi odpowiedzialność za pełną, terminową i zgodną z prawem realizację zadań i obowiązków, naruszenie dyscypliny finansów publicznych, właściwe organizowanie pracy i jej dyscyplinę, właściwe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentów, przestrzegania tajemnicy służbowej, współpracę z pracownikami jednostki, ochronę danych przed niepowołanym dostępem.

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 1. Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, Ceków-Kolonia 51, 62-834 Ceków.

 2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

 3. Okres zatrudnienia: od 1 listopada 2023r z możliwością przesunięcia terminu z uwagi na

  potrzeby pracodawcy.

 4. Stanowisko przeznaczone dla pracownika administracji biurowej z obsługą komputera oraz urządzeń biurowych przez co najmniej połowę wymiaru czasu pracy.

 5. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (ze zmianami) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii.

 5. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej.

 2. Podpisany własnoręcznie list motywacyjny.

 3. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zał. nr 1).

 4. Kserokopię świadectw pracy (jeśli takie posiada).

 5. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

 6. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. szkolenia)

 7. Podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych (zał. nr 3).

 8. Podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (zał. nr 5).

 9. Podpisane oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych dla zatrudnienia na wyżej wymienionym stanowisku (zał. nr 4).

 10. Podpisana Klauzula informacyjna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych.

 11. Podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego (zał. nr 2).

 12. W przypadku kandydata z orzeczoną niepełnosprawnością -kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

6. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

Oferty należy składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, pok. nr 18, w zamkniętych kopertach od dnia 18 września 2023 roku do 29 września 2023 roku do godziny 12.00 lub przesłać na adres jednostki (decyduje data faktycznego wpływu do siedziby jednostki). Koperty powinny być opatrzone imieniem, nazwiskiem, adresem nadawcy oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko referent ds świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego”.
Dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6 %.

 

8. Informacje dodatkowe

1. Informacje na temat naboru na stanowisko można uzyskać w siedzibie jednostki w pokoju nr 18 lub telefonicznie (tel. 62/7631-080).

2. Nabór będzie odbywał się w dwóch etapach:

Pierwszy etap: Komisja Rekrutacyjna dokona analizy przedłożonych dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym. Po dokonaniu analizy formalnej złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz sporządzeniu listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu nastąpi telefoniczne powiadomienie kandydatów o zakwalifikowaniu się do II Etapu Konkursu.

Kandydaci nie zakwalifikowani do drugiego etapu zostaną o tym fakcie poinformowani w formie pisemnej. 

Drugi etap:   Z  kandydatami spełniających wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

O terminach jej przeprowadzenia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

3.  Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ceków-Kolonia.

4. Kandydat wybrany do zatrudnienia będzie zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, że korzysta z pełni praw publicznych oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ściganie z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do:

- odwołania konkursu bez podania przyczyny,

- nie rozstrzygnięcia konkursu w sytuacji braku możliwości wyłonienia odpowiedniego kandydata.

 


 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Cekowie-Kolonii

Iwona Chowańska

 

 

Ceków-Kolonia, 12 wrzesień 2023 roku

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 (plik pdf 355KB)
 2. Załącznik nr 2 (plik pdf 341KB)
 3. Załącznik nr 3 (plik pdf 342KB)
 4. Załącznik nr 4 (plik odt 12KB)
 5. Załącznik nr 5 (plik pdf 341KB)
 6. Załącznik nr 6 (plik odt 12KB)
 7. Klauzula informacyjna RODO (plik odt 24KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

PROGRAM POPŻ 2014-2020 PODPROGRAM 2021 PLUS – efekty

2023-09-07
pomoc-zywnociowa
 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii przy współpracy z Bankiem Żywności w Koninie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021 Plus, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023 – sierpień 2023.

 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 • powidła śliwkowe – 0,3 kg;

 • makaron jajeczny świderki – 2 kg;

 • mleko UHT 2 l;

 • szynka wieprzowa mielona – 0,9 kg;

 • cukier biały- 2 kg;

 • olej rzepakowy – 2 l;

2. Pomoc żywnościowa trafiła do 240 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Ceków-Kolonia

3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 • 2,208 ton żywności;

 • 240 paczek żywnościowych;

4. W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021 Plus w ramach środków towarzyszących przeprowadzono w dniu 19.07.2023r warsztaty kulinarne dla 9 osób. Tematem warsztatów były:

 • Smaczne łatwe i tanie gotowanie- Potrawy z Warzyw

 • Gotuję ze smakiem i nie marnuję żywności - Sałatki


 

Ikonka symbolizująca artykuł

Stypendia szkolne na rok szkolny 2023/2024 - przyjmujemy wnioski od 1 września br.

2023-09-04

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii informuje, iż od dnia 01.09.2023 r. do dnia 15.09.2023 r. przyjmowane będą wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne).
 

 

Czytaj całość artykułu "Stypendia szkolne na rok szkolny 2023/2024 - przyjmujemy wnioski od 1 września br."

Stypendium 2023/2024
Ikonka symbolizująca artykuł

Projekt pilotażowy "Czas na młodych"

2023-09-04

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu realizuje projekt pilotażowy "Czas na młodych" w okresie od 01.09.2023r. do 31.12.2024r.Projekt jest skierowany do osób przed 30 r.ż. Aby skorzystać z bezpłatnego wsparcia, należy udać się osobiście do Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu - Punkt Doradztwa Dla Młodzieży, bądź skontaktować się telefonicznie pod numerem 62 7689719 lub mailowo: poka@praca.gov.pl.

ZAPRASZAMY !.

Czas na młodych

Załączniki:

 1. Czas na młodych (plik pdf 2115KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na rodziny zastępcze

2023-08-24

Rodzice zastępczy potrzebni od zaraz !

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.


I TY MOŻESZ ZOSTAĆ RODZINA ZASTĘPCZĄ!

PODARUJ DZIECKU BEZPIECZEŃSTWO, PODZIEL SIĘ SERCEM I SOBĄ !

Czytaj całość artykułu "Nabór na rodziny zastępcze"

Ikonka symbolizująca artykuł

Dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 Plus

2023-06-29
pomoc-zywnociowa

Informujemy, iż dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

realizowanego w Podprogramie 2021 Plus, odbędzie się w dn. 03.07.2023r. w magazynie

mieszczącym się w budynku przy Urzędzie Gminy w Cekowie-Kolonii.

Bardzo prosimy osoby skierowane do POPŻ w Programie 2021 Plus o zgłaszanie się po odbiór żywności.

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii

Ceków-Kolonia 51
62-834 Ceków
tel. (62)763-10-80, faks (62)763-14-54

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności