Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii

Stypendium Szkolne

Data publikacji: 2021-09-01

Informacja - stypendia szkolne na rok szkolny 2021/2022

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii informuje, iż wnioski na stypendia szkolne na rok szkolny 2021/2022  przyjmowane są do 15 września 2021r.

 

Do wniosku należy dołączyć dokumenty o dochodach  za sierpień 2021r. tzn.:

 1. Zaświadczenie o zarobkach „brutto” z wyszczególnieniem potrąceń na druku wydanym przez GOPS
 2. Decyzję lub odcinki od świadczeń emerytalno - rentowych w przypadku pobierania świadczenia.
 3. Nakaz płatniczy lub zaświadczenie z Urzędu Gminy w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego za 2021r, potwierdzenie opłaty składki KRUS za III kwartał 2021.
 4. Decyzję o pobieranych świadczeniach rodzinnych i dodatkach, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekuna, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich.
 5. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o sposobie rozliczania oraz zaświadczenie o wysokości dochodu za 2020r. w przypadku rozliczeń na zasadach ogólnych.

UWAGA:

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi 528 zł netto, dochód z hektara przeliczeniowego – 308 zł.

Wnioski są wydawane w siedzibie GOPS.

Informację na temat stypendium można uzyskać pod numerem telefonu:

62 7631080 lub tel. kom. 692 084 947

„Otwórz się na pomoc” z Gminą Ceków-Kolonia

Data publikacji: 2021-05-20

Projekt „Otwórz się na pomoc” to interaktywny film poświęcony problemowi uzależnienia dzieci od komputera i Internetu.  Zadaniem widza jest pokierowanie losami 12-letniego chłopca, który musi zmierzyć się z własnymi słabościami i uzależnieniem od gier komputerowych.  Film adresowany jest zarówno dla dzieci jak i rodziców.

W projekcie są także specjalne sekcje  „prawdziwe historie”, w których przedstawione są historie dzieci borykających się z problemami m.in. hejtu i przemocy w sieci, uzależnienia od alkoholu, depresji.

Zauważ problem uzależnienia dzieci i młodzieży od internetu i komputera skorzystaj z poniższego linku:

https://wielkopolskie.naszemiasto.pl/gmina-cekow-kolonia-otworz-sie-na-pomoc/re

Załączniki:

 1. Tu znajdziesz pomoc: (plik docx 27KB)

Program Osłonowy 2021

Data publikacji: 2021-04-19

W dniu 29 marca 2021 roku Rada Gminy Ceków-Kolonia po raz kolejny podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu osłonowego pod nazwą „Pomoc dzieciom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Gminy Ceków-Kolonia w wyrównaniu szans rozwojowych na rok 2021r.”

Adresatami programu są rodziny wychowujące niepełnosprawne dziecko, do ukończenia przez dziecko niepełnosprawne 18 roku życia.

Celem programu jest pomoc finansowa dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi, które wymagają zwiększonej dostępności do zajęć wyrównujących ich szanse rozwojowe.

O pomoc finansową w ramach programu mogą ubiegać się rodziny, które:

a) posiadają dochód nie przekraczający 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, ustalanego na podstawie ustawy o pomocy społecznej ( tj. 1.584zł),
b) zamieszkują z dzieckiem niepełnosprawnym na terenie Gminy Ceków-Kolonia,
c) wychowują niepełnosprawne dziecko w wieku do ukończenia przez nie 18 r.ż.,
d) udokumentują wydatki związane z koniecznością udziału niepełnosprawnego dziecka w działaniach wspomagających jego rozwój.

Pomoc dla tych rodzin może być przyznana między innymi na:
-zabiegi rehabilitacyjne,
-zajęcia wspierające rozwój dziecka (logopedyczne, pedagogiczne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne i inne konieczne w indywidualnej pracy z dzieckiem).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie - Kolonii zaprasza do składania wniosków.

Wnioski będą przyjmowane do 30 kwietnia  2021r w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie - Kolonii pokój nr 7

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka,
 • zaświadczenie od lekarza POZ lub specjalisty potwierdzające konieczność udziału dziecka w zabiegach rehabilitacyjnych lub w zajęciach wspierających rozwój;
 • zaświadczenie/decyzję/ oświadczenie potwierdzające każdy dochód w wysokości netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku tj.  marzec 2021r.                                                                                        

(wynagrodzenie w kwocie brutto z wyszczególnieniem : składki społecznej, składki  zdrowotnej, podatku dochodowego)

Plakat

Załączniki:

 1. Wniosek - program osłonowy (plik doc 55KB)
 2. Załacznik do uchwały (plik docx 17KB)

Życzenia Wielkanocne

Data publikacji: 2021-03-30

Życzenia świąteczne
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...