Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii

„Otwórz się na pomoc” z Gminą Ceków-Kolonia

Data publikacji: 2021-05-20

Projekt „Otwórz się na pomoc” to interaktywny film poświęcony problemowi uzależnienia dzieci od komputera i Internetu.  Zadaniem widza jest pokierowanie losami 12-letniego chłopca, który musi zmierzyć się z własnymi słabościami i uzależnieniem od gier komputerowych.  Film adresowany jest zarówno dla dzieci jak i rodziców.

W projekcie są także specjalne sekcje  „prawdziwe historie”, w których przedstawione są historie dzieci borykających się z problemami m.in. hejtu i przemocy w sieci, uzależnienia od alkoholu, depresji.

Zauważ problem uzależnienia dzieci i młodzieży od internetu i komputera skorzystaj z poniższego linku:

https://wielkopolskie.naszemiasto.pl/gmina-cekow-kolonia-otworz-sie-na-pomoc/re

Załączniki:

 1. Tu znajdziesz pomoc: (plik docx 27KB)

Program Osłonowy 2021

Data publikacji: 2021-04-19

W dniu 29 marca 2021 roku Rada Gminy Ceków-Kolonia po raz kolejny podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu osłonowego pod nazwą „Pomoc dzieciom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Gminy Ceków-Kolonia w wyrównaniu szans rozwojowych na rok 2021r.”

Adresatami programu są rodziny wychowujące niepełnosprawne dziecko, do ukończenia przez dziecko niepełnosprawne 18 roku życia.

Celem programu jest pomoc finansowa dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi, które wymagają zwiększonej dostępności do zajęć wyrównujących ich szanse rozwojowe.

O pomoc finansową w ramach programu mogą ubiegać się rodziny, które:

a) posiadają dochód nie przekraczający 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, ustalanego na podstawie ustawy o pomocy społecznej ( tj. 1.584zł),
b) zamieszkują z dzieckiem niepełnosprawnym na terenie Gminy Ceków-Kolonia,
c) wychowują niepełnosprawne dziecko w wieku do ukończenia przez nie 18 r.ż.,
d) udokumentują wydatki związane z koniecznością udziału niepełnosprawnego dziecka w działaniach wspomagających jego rozwój.

Pomoc dla tych rodzin może być przyznana między innymi na:
-zabiegi rehabilitacyjne,
-zajęcia wspierające rozwój dziecka (logopedyczne, pedagogiczne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne i inne konieczne w indywidualnej pracy z dzieckiem).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie - Kolonii zaprasza do składania wniosków.

Wnioski będą przyjmowane do 30 kwietnia  2021r w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie - Kolonii pokój nr 7

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka,
 • zaświadczenie od lekarza POZ lub specjalisty potwierdzające konieczność udziału dziecka w zabiegach rehabilitacyjnych lub w zajęciach wspierających rozwój;
 • zaświadczenie/decyzję/ oświadczenie potwierdzające każdy dochód w wysokości netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku tj.  marzec 2021r.                                                                                        

(wynagrodzenie w kwocie brutto z wyszczególnieniem : składki społecznej, składki  zdrowotnej, podatku dochodowego)

Plakat

Załączniki:

 1. Wniosek - program osłonowy (plik doc 55KB)
 2. Załacznik do uchwały (plik docx 17KB)

Życzenia Wielkanocne

Data publikacji: 2021-03-30

Życzenia świąteczne

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Data publikacji: 2021-02-03

pomoc-zywnociowa

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2020

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020 – sierpień 2021,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2020 – sierpień 2021

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności w Koninie  [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa wielkopolskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 42,27 kg w tym:

NAZWA ARTYKUŁU

ILOŚĆ SZTUK NA OSOBĘ

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L)

ILOŚĆ KG

NA OSOBĘ

CUKIER BIAŁY 

4

1

4,00

BURACZKI WIÓRKI 

4

0,35

1,40

FASOLKA PO BRETOŃSKU 

3

0,5

1,50

HERBATNIKI MAŚLANE 

2

0,2

0,40

GROSZEK Z MARCHEWKĄ 

8

0,4

3,20

MUS JABŁKOWY 

2

0,72

1,44

KASZA JĘCZMIENNA 

3

0,5

1,50

KONCENTRAT POMIDOROWY 

7

0,16

1,12

MAKARON JAJECZNY  

10

0,5

5,00

MLEKO UHT 

7

1

7,00

OLEJ RZEPAKOWY 

4

1

4

PASZTET DROBIOWY 

2

0,16

0,32

PŁATKI OWSIANE 

2

0,5

1,00

POWIDŁA ŚLIWKOWE 

5

0,3

1,50

FILET W OLEJU 

7

0,17

1,19

RYŻ BIAŁY 

2

1

2,00

SER PODPUSZCZKOWY 

4

0,4

1,60

SZYNKA DROBIOWA 

8

0,3

2,40

SZYNKA WIEPRZOWA 

4

0,3

1,20

MIÓD NEKTAROWY 

1

0,5

0,50

Czytaj całość publikacji "POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020"

Audiobooki

Data publikacji: 2021-01-27

W imieniu Fundacji Edukacji Nowoczesnej mamy ogromną przyjemność poinformować o realizowanym przez nas projekcie „Książka dla każdego” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach projektu powstają adaptacje książek w formacie DAISY przyjaznym dla osób niewidomych i niedowidzących, które do tej pory były dostępne wyłącznie w formie papierowej. Lista książek jest sukcesywnie uzupełniania o nowe pozycje.

Publikacje może pobrać każda osoba posiadająca ważny dokument poświadczający niepełnosprawność narządu wzroku. Wszyscy chętni do pobrania książek będą weryfikowani pod względem ważności posiadanych orzeczeń. Osoby prawidłowo zweryfikowane w ramach poprzednich naszych projektów, mogą korzystać z dotychczasowych loginów i haseł.

 

Czytaj całość publikacji "Audiobooki"

audioobooki

Świadczenie Wychowawcze 500+

Data publikacji: 2021-01-27

Plakat

Świadczenie wychowawcze 500+

Data publikacji: 2021-01-27

Plakat 1

Świadczenie wychowawcze 500+

Data publikacji: 2021-01-27

Plakat 2

Boże Narodzenie 2020

Data publikacji: 2020-12-16

Życzenia świąteczne
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...