Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii

Powrót

Pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin

Data publikacji: 2019-07-10

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Cekowie-Kolonii

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oferuje fachową pomoc zmierzającą do zmiany sytuacji, informuje o możliwościach profesjonalnej terapii odwykowej, motywowane do leczenia, udziela wsparcia po zakończonej terapii.

Do zadań Komisji należy między innymi rozpoczęcie procedury nałożenia na uzależnionego obowiązku poddania się leczeniu. Warunkiem uruchomienia procedury jest konieczność wystąpienia jednocześnie podejrzenia uzależnienia od alkoholu (ostatecznie potwierdzone przez badania biegłych) oraz chociaż jedna z przesłanek wskazanych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
1. rozkład życia rodzinnego,
2. demoralizacja małoletnich,
3. uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny,
4. systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.

Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych kieruje osobę na badanie przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Jeżeli osoba kierowana na badaniu nie zgłasza się, odmawia poddania się badaniom, utrudnia jego przeprowadzenie, nie odbiera korespondencji a zgromadzona dokumentacja wskazuje na przesłanki problemu alkoholowego, komisja, kieruje się sprawę do sądu.

Sąd po rozpatrzeniu wniosku wydaje postanowienie o zobowiązaniu do leczenia odwykowego, które jest ważne dwa lata.


WAŻNE!

Zgłoszenie osoby na leczenie odwykowe wymaga złożenia wniosku do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, właściwej dla miejsca zamieszkania.

Wniosek o leczenie odwykowe złożyć może dowolna osoba z rodziny lub instytucja (np. pomoc społeczna, policja itp.).

Osobie składającej wniosek nie przysługuje prawo wycofania wniosku.

Na każdym etapie postępowania osoba zgłoszona może podjąć leczenie dobrowolnie.

Druk wniosku do pobrania: wniosek-o-objęcie-leczeniem-odwykowym.doc

Dane kontaktowe: 62/763-10-80
Siedziba Komisji: Urząd Gminy w Cekowie-Kolonii

2. Interdyscyplinarny zespół ds. przeciwdziałania przemocy

Członkami są m.in. przedstawiciele pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, policji. Do ich zdań należy inicjowanie działań zmierzających do zatrzymania przemocy w rodzinie i udzielenia pomocy jej członkom. Podstawą pracy Zespołu jest Niebieska Karta.

Niebieska Karta to procedura - ogół czynności podejmowanych i prowadzonych przez zespół w związku z uzasadnionym podejrzeniem istnienia przemocy w rodzinie.

Osobą wszczynającą procedurę Niebieskiej Karty może być:

- Policjant,
- pracownik socjalny,
- lekarz,
- pielęgniarka,
- ratownik medyczny,
- nauczyciel,
- psycholog szkolny
- gdy w toku swych czynności zawodowych, służbowych uzna iż stosowana jest przemoc w rodzinie. Wszczęcie to następuje przez wypełnienie formularza Niebieska Karta - A przez osobę zgłaszającą problem przemocy w rodzinie.

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego w szczególności należy:

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie,
- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.


W ramach zespołu tworzone są grupy robocze, które pracują na rzecz rodzin i osób doświadczających przemocy.

Zakończenie procedury Niebieskiej Karty następuje, gdy ustanie przemoc w rodzinie i zostanie zrealizowany
indywidualny plan pomocy oraz gdy grupa robocza rozstrzygnie o braku zasadności podejmowania działań. O zakończeniu procedury powiadamia się podmioty, które w niej uczestniczyły.
Procedura Niebieskiej Karty przeprowadzana jest niezależnie od innych rodzajów postępowań w szczególności postępowania karnego, cywilnego czy rodzinnego.

Dane kontaktowe: 62/763-10-80
Siedziba Zespołu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii

Pracownicy Ośrodka udzielają informacji na temat instytucji wspierających osoby uzależnione od alkoholu oraz członków ich rodzin a także osobom doświadczającym przemocy w domu. Pomagają również w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych.
Dane kontaktowe: 62/763-10-80

4. Terapeuta ds. uzależnień

Terapeuta pełni dyżur w każdy wtorek od godziny 11.00 do 13.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie.
Dane kontaktowe: 62/763-10-80


5. Grupy samopomocowe: Anonimowi Alkoholicy (AA)

Grupy AA to samopomocowe grupy osób uzależnionych od alkoholu, tworzone w celu utrzymania trzeźwości własnej i wspomagania innych alkoholików w jej osiąganiu.
Grupa samopomocowa działa w Kamieniu.
Spotkania odbywają się w każdy wtorek od godziny 18:00 w Bibliotece w Kamieniu.

6. Telefony zaufania

1. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska linia, tel. 800-120-002 - wsparcie dla osób i rodzin z problemem przemocy i alkoholowym.
2. Pomarańczowa Linia, tel. 801-140-068 - wsparcie rodziców dzieci pijących
3. Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, tel. 800-121-212.
4. Kryzysowy Telefon Zaufania, tel. 116-123
5. Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego 800-70-22-22


Załączniki:

  1. Wniosek o objęcie leczeniem odwykowym (plik pdf 140KB)